Privaatsuspoliitika

Kehtiv alates: 01/05/2024
Viimati uuendatud: 01/05/2024
Versioon: 2.0.1

1. Privaatsusavaldus

Mõisted

Isikuandmed tähendab mis tahes teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viitega identifikaatorile, nagu nimi, isikukood, asukohaandmed, veebitunnus või üks või mitu füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tegurit;
Töötlemine tähendab isikuandmete või isikuandmete kogumite suhtes tehtavat toimingut või toimingute kogumit, olenemata sellest, kas seda tehakse automatiseeritud vahenditega või mitte, nagu kogumine, registreerimine, korraldamine, struktureerimine, salvestamine, kohandamine või muutmine, otsimine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise teel avalikustamine, levitamine või muul viisil kättesaadavaks tegemine, ühtlustamine või kombineerimine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
Profiilianalüüs tähendab isikuandmete automatiseeritud töötlemise mis tahes vormi, mis seisneb isikuandmete kasutamises füüsilise isiku teatud isiklike aspektide hindamiseks, eelkõige selle füüsilise isiku tööalase soorituse, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumise analüüsimiseks või ennustamiseks;
Vastutav töötleja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalikku asutust, agentuuri või muud organit, kes üksi või ühiselt teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui need eesmärgid ja vahendid on määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või selle ametisse nimetamise konkreetseid kriteeriume sätestada liidu või liikmesriigi õigus;
Töötleja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalikku asutust, agentuuri või muud organit, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
Saaja tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalikku asutust, agentuuri või muud organit, kellele isikuandmed avalikustatakse, olenemata sellest, kas ta on kolmas isik või mitte. Siiski ei loeta avalikke asutusi, kes võivad saada isikuandmeid konkreetse uurimise raames vastavalt liidu või liikmesriigi õigusele, saajateks; nende andmete töötlemine nende avalike asutuste poolt peab olema kooskõlas kohaldatavate andmekaitse-eeskirjadega vastavalt töötlemise eesmärkidele;
Kolmas isik tähendab füüsilist või juriidilist isikut, avalikku asutust, agentuuri või organit, kes ei ole andmesubjekt, vastutav töötleja, töötleja ega isikud, kellel on vastutava töötleja või töötleja otsene volitus töödelda isikuandmeid;
Andmesubjekti nõusolek tähendab andmesubjekti vabatahtlikult antud, konkreetse, teadliku ja ühemõttelise tahteavaldust, millega ta, kas avalduse vormis või selge tegevuse kaudu, nõustub teda puudutavate isikuandmete töötlemisega;
Isikuandmete rikkumine tähendab turvarikkumist, mille tagajärjel isikuandmeid hävitatakse juhuslikult või ebaseaduslikult, kaotatakse, muudetakse, avalikustatakse volitamata isikutele või neile pääseb volitamata isik ligi;
Ettevõtete grupp tähendab kontrollivat ettevõtet ja selle kontrollitavaid ettevõtteid;
Järelevalveasutus tähendab liikmesriigi poolt määruse (EL) 2016/679 artikli 51 kohaselt loodud sõltumatut avalikku asutust;

Üldine

Käesolev teade koos saidil olevate Üldtingimustega määratleb aluse, millel mis tahes isikuandmeid, mida me teilt kogume või mida te meile edastate, töödeldakse meie poolt. Palun lugege järgnev hoolikalt läbi, et mõista meie seisukohti ja tavasid teie isikuandmete suhtes ning kuidas me neid käsitleme. Registreerides Mängija Konto veebisaidil kinnitate oma nõustumist selle Privaatsuspoliitikaga. Palun olge teadlik, et kui te ei nõustu käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega ja otsustate mitte edastada vajalikke isikuandmeid, võib teie juurdepääs teatud veebisaidil pakutavatele funktsioonidele ja teenustele olla piiratud.

Pange tähele, et see Privaatsuspoliitika moodustab teie ja Ettevõtte vahel sõlmitava lepingu. Oluline on märkida, et seda Privaatsuspoliitikat võidakse perioodiliselt uuendada ja muuta. Kuigi me teeme mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid olulistest muudatustest, soovitame teil regulaarselt seda Privaatsuspoliitikat üle vaadata, et olla kursis meie praeguste praktikatega teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja kaitsmise osas. Teie jätkuv veebisaidi ja/või selle teenuste kasutamine tähendab teie nõustumist Privaatsuspoliitikaga.

www.kingswin.com hindab teie ausust ja privaatsust kõrgelt ning on pühendunud kõigi teie isikuandmete haldamisele läbipaistval, õiglasel ja seaduslikul viisil. See privaatsuspoliitika (koos Üldtingimuste ja Küpsiste Poliitikaga) määratleb aluse, millel www.kingswin.com kogub, säilitab ja kasutab teie isikuandmeid, kui külastate meie veebisaiti, samuti teie õigused ja kuidas seadus neid õigusi kaitseb vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (üldine andmekaitsemäärus).

See veebisait on mõeldud ainult isikutele, kes on vanemad kui 21 aastat, ning me ei kogu teadlikult andmeid alla selle vanuse isikute kohta. Kui meile saab ilmseks, et oleme kogunud isikuandmeid alla 21-aastaste isikute kohta, seoses meie veebisaidi väärkasutusega, teeme kõik endast oleneva, et tagada selliste andmete käsitlemine kooskõlas kehtivate seadustega.

Meist

Veebisait www.kingswin.com ("Kasiino", "Veebileht", "Ettevõte", "Meie", "Me") kuulub ja seda haldab KingsWin Online OÜ, eraõiguslik osaühing, mis on registreeritud ja asutatud vastavalt Eesti seadustele, registreerimisnumber 11535738 ja registreeritud aadress Veskiposti 2-1002, Tallinn, Eesti, 10138. KingsWin Online OÜ-le on väljastatud litsents ja seda reguleerib Eesti Maksu- ja Tolliamet. Litsentsi nr HKT000017, mis annab õiguse korraldada õnnemänge ja tegevusluba nr HKL000425, mis annab õiguse korraldada kaughasartmänge.

Andmetöötlejana on meil hasartmängude regulatsioonide kohaselt seaduslik kohustus töödelda mängijate isikuandmeid, et võimaldada neil osaleda mängudes ja pakkuda neile lisateenuseid.

Kui me mainime selles privaatsusteatises "Ettevõte", "Grupp", "meie" või "me", siis viitame KingsWin Online OÜ-le.

Võtame teie privaatsust tõsiselt. Seetõttu oleme määranud andmekaitsespetsialisti ("DPO"), kelle ülesanne on jälgida, et ettevõte vastaks oma seaduslikele kohustustele teie isikuandmete töötlemisel ja kes on teie kontaktpunktiks kõigi selle privaatsuspoliitikaga seotud küsimuste puhul. Kui teil on selle poliitika kohta küsimusi, sealhulgas soovi kasutada oma seaduslikke õigusi või kaebusi õiguste rikkumise kohta, võtke ühendust meie DPO-ga, kasutades e-posti aadressi dpo@kingswin.online.

Meiega Ühendust Võtmine

Võite alati meiega ühendust võtta seoses selle Poliitikaga, kui soovite:

 1. Kinnitada teie kohta kogutud isikuandmete täpsust;
 2. Küsida teavet teie isikuandmete kasutamise kohta;
 3. Keelata oma andmete edaspidist kasutamist otseturunduse eesmärgil;
 4. Saada koopia teie kohta salvestatud isikuandmetest;

Kui olete registreerumise käigus nõustunud reklaammaterjalide saamisega, võime teie isikuandmeid, sealhulgas teie e-posti aadressi ja telefoninumbrit, kasutada turundussõnumite saatmiseks toodete, teenuste ja kampaaniate kohta, lähtudes teie nõusolekust. See võib hõlmata teavet meie äripartnerite toodete ja teenuste kohta, näiteks kasiinomängude pakkujatelt. Saate oma turunduseelistusi konfigureerida oma isikliku konto all, järgides linki kingswin.com/user.

Uuendada või parandada mis tahes teavet, mida olete meile esitanud (sellistel juhtudel peate esitama mis tahes tõendid, mida võime mõistlikult nõuda selliste muudatuste tegemiseks). Pange tähele, et on ebaseaduslik esitada meile valeandmeid teie kohta ja teie kohustus on tagada, et meil oleks alati teie õiged andmed.

Teie taotluste täitmiseks kooskõlas selle privaatsuspoliitikaga saate kasutada järgmisi suhtlusviise:

 • kasutades e-posti support@kingswin.com
 • kasutades Kingswin Live Vestlust
 • kasutades andmekaitsespetsialisti e-posti dpo@kingswin.online

Pange tähele, et mõnel juhul võivad e-kirjad sattuda rämpsposti või tehnilistel põhjustel üldse mitte adressaadini jõuda.

Kui teie taotlusele ei vastata 10 päeva jooksul, soovitame teil tungivalt meiega uuesti ühendust võtta selgituse saamiseks, kasutades alternatiivseid suhtlusviise.

Me austame ja väärtustame teie privaatsust. Andmekaitsespetsialistiga saate alati ühendust võtta aadressil dpo@kingswin.online juhtudel, kui

 • arvate, et teie privaatsust on rikutud
 • andmete koopia taotluse täitmise tähtaegu on rikutud
 • vajate selgitusi selle privaatsuspoliitika sätete osas
 • soovite saada koopiat oma isikuandmetest, mis on salvestatud kõigi KingsWin Online OÜ litsentside alusel

Püüame vastata kõigile õigustatud taotlustele ühe kuu jooksul. Mõnikord võib meil kuluda rohkem kui üks kuu, kui teie taotlus on eriti keeruline või olete esitanud mitmeid taotlusi. Sellisel juhul teavitame teid ja hoiame teid kursis.

Teave, mida me kogume

Teave, mida te meile annate. See hõlmab igasugust teavet, mida te meile annate meie konto registreerimislehtedel vormide täitmisel, samuti mis tahes muud andmed, mida te edaspidi veebisaidi või e-posti teel esitate. See hõlmab teavet, mida te annate, kui registreerute meie saidi kasutamiseks, tellite meie teenuse, teete sissemakseid, panuseid või väljamakseid meie saidil, osalete jututubades, aktsepteerite boonuseid või muid meie saidil saadaolevaid pakkumisi, mis tahes lisadokumentatsiooni, mida te meile jagate, sealhulgas rahaliste allikate küsimustikku ja toetavat dokumentatsiooni, ja kui teatate probleemist või esitate meile kaebuse. Teave, mida te meile annate, võib hõlmata teie nime, kasutajanime, aadressi, sünnikuupäeva, elukohariiki ja kodakondsust, identifitseerimisnumbrit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, finants- ja krediitkaardi teavet, isiklikku kirjeldust, identifitseerimise tõendit, aadressi tõendit, rahaliste vahendite tõendit ja fotot.

Tehniline teave, mis hõlmab Interneti protokolli (IP) aadressi, mida kasutati teie arvuti ühendamiseks Internetiga, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust, brauseri pistikprogrammide tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi, teavet teie külastuse kohta, sealhulgas täielikku Uniform Resource Locators (URL), Küpsistest saadud teavet. Lisateabe saamiseks kasutusel olevate küpsiste tüüpide kohta vaadake meie Küpsiste teadet.

Mängu teave. Mängud, mida mängisite ja iga mängu ja lehe kestus, lehe interaktsiooniteave.

Analüütiline teave. Mõnel juhul võime koguda teavet teie teenuste kasutamise kohta, näiteks rakenduste kasutamine, logifailid, kasutajategevus (nt vaadatud lehed, konkreetsetel lehtedel kulutatud aeg, veebis sirvimine, klõpsud, toimingud jne), ajatemplid, teated jne. Seda teavet kogutakse muuhulgas vigade ja tõrgete tõrkeotsinguks ning uurimis- ja analüüsieesmärkidel teie teenuste kasutamise kohta.

Teave, mida saame muudest allikatest. See on teave, mida saame teie kohta, kui kasutate mõnda meie veebisaiti või teenust, mida Grupp haldab. Kui kasutate kontosid mitmel Grupi hallataval saidil, võime koondada teavet teie kohta, mis on loodud igalt saidilt ühte andmehoidlasse. Sellised andmed on meile olulised statistilistel eesmärkidel, aga ka eriti olulised seoses meie rahapesuvastase ja vastutustundliku hasartmängude kohustustega, mis tulenevad seadusest.

Teie teenindamise käigus teeme tihedat koostööd ka kolmandate osapoolte andmetöötlejatega, ühiste ja/või iseseisvate andmekontrolleritega (sealhulgas näiteks äripartnerid, tehnilised, makse- ja tarnepartnerid ning turundusteabe edastamise jaoks (näiteks CRM tööriistade pakkujad, e-posti turunduse partnerid, SMS-teenuse pakkujad, otseposti levitajad ja väljaminevate kõnede pakkujad), reklaamivõrgustikud ja sidusvõrgustikud, analüüsi pakkujad, hoolsuskohustuse luurefirmad, otsinguteabe pakkujad, krediidiinfo agentuurid). See kategooria hõlmab teavet, mida saame oma Kirjastajatelt, Reklaamijatelt ja muudelt Partneritelt, kellega teeme koostööd, et aidata meil edastada teile reklaame ja isikupärastatud sisu ning tuvastada teid erinevates brauserites ja seadmetes. See võib hõlmata pseudonüümseid reklaamija identifikaatoreid, mida mõned reklaamijad või muud kolmanda osapoole reklaamiplatvormid otsustavad meiega jagada. Andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid vastavalt meie kirjalikele juhistele ja nende tegevus piirdub ainult nende tegevustega, mis on vajalikud, et aidata meil pakkuda teile teenust.

Teave, Mida Me Teie Kohta Säilitame

Isikuandmed hõlmavad kogu informatsiooni üksikisiku kohta, mille alusel saab seda isikut otseselt või kaudselt tuvastada. See ei hõlma andmeid, millelt identiteet on eemaldatud (anonüümsed andmed).

Teie kohta kogutud ja töödeldavad isikuandmed võib jagada järgmistesse kategooriatesse:

Identiteedi Andmed sisaldavad eesnime, keskmist nime, perekonnanime, isikuoodi, e-posti, kasutajanime või sarnast identifikaatorit, sünniaega, sugu.
Kontaktandmed sisaldavad elukoha aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbreid ja muid olemasolevaid suhtlusvahendeid.
Finantsandmed sisaldavad üksikasju teie palga ja varade kohta, teavet rahavoogude allikate kohta, mis on kasutatud meie juures hoiustamiseks, samuti pangaandmeid, maksekaardi või maksekonto andmeid, sealhulgas teavet mis tahes pangaväljavõtete kohta, dokumentide koopiaid, mis kinnitavad teie sissetulekut ja sarnast dokumentatsiooni, mis on kogutud KYC Eesmärkidel.
Tehinguandmed sisaldavad üksikasju hoiuste ja väljamaksete kohta, panustamise ja teiste mängude kohta, mida olete meie saitidel mänginud.
Tehnilised Andmed sisaldavad interneti protokolli (IP) aadressi, teie sisselogimise andmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadeid ja asukohta, brauseri plug-in tüüpe ja versioone, operatsioonisüsteemi ja platvormi ning muud tehnoloogiat, mida kasutate selle veebisaidi juurde pääsemiseks.
Kasutusandmed sisaldavad teavet selle kohta, kuidas te kasutate meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid, veebipõhist identifikaatorit sisselogimiseks (e-post), parooli (krüpteeritult), mängitud mänge, sisselogimise ja väljalogimise aegu, mängimise kestust, nõutud boonuseid ja kampaaniaid, vastutustundliku mängimise teavet, limiite ja ajalugu ning rahapesuvastast klassifikatsiooni.
Turundus- ja Suhtlusandmed sisaldavad teie eelistusi turunduse saamisel meie ja meie kolmandate osapoolte poolt ning teie suhtluseelistusi.
Erikategooria Isikuandmed. Juhul kui edastate meile sellist teavet ise ja täites oma juriidilisi kohustusi, peame koguma ka mõningaid erikategooria isikuandmeid teie kohta, näiteks

 • Teave vastutustundliku mängimise kohta, mida võib pidada meditsiinilisteks andmeteks
 • Teave teie rassilise või etnilise päritolu kohta, mis võib olla saadud üles laaditud dokumentidest.

Kuidas me võime teie teavet kasutada

Teave, mida te meile annate:

 • et täita meie kohustusi, mis tulenevad teie ja meie vahel sõlmitud tingimustest ja pakkuda teile mänguteenuseid, mida te meilt soovite, aktsepteerida teie sissemakseid ja töödelda teie väljamakseid, teostada pettuste vältimisee protsesse, vastata teie päringutele või kaebustele ning muudele peamiste teenustega seotud küsimustele;
 • tingimusel, et olete andnud nõusoleku meie Grupi turundusteabe saamiseks, pakkuda teile teavet meie teenuste, boonuste ja kampaaniate kohta ning teavet Grupi või selle kaubamärkide hallatavate seotud saitide toodete ja kampaaniate kohta;
 • et pakkuda saidil kohandatud reklaame, mis põhinevad teie interaktsioonidel saidiga või teie kasutusandmetel;
 • et teavitada teid meie teenuse muudatustest;
 • et täita rahapesu tõkestamise seadusest ja selle alusel kehtestatud eeskirjadest ning muudest seadustest tulenevaid kohustusi, mida me võime aeg-ajalt kohaldada.

Teave, mida me teie kohta kogume:

 • meie saidi haldamiseks ja sisemisteks toiminguteks, sealhulgas tõrkeotsinguks, andmete analüüsiks, testimiseks, uurimiseks, statistilistel ja küsitluslikel eesmärkidel. Selline teave kogutakse tavaliselt Küpsiste abil. Lisateavet Küpsiste kohta leiate meie Küpsiste Teatest, mis sisaldab ka juhiseid, kuidas Küpsiseid keelata;
 • teiega ühenduse võtmiseks turundusteabega, et pakkuda teile teavet teenuste, boonuste ja kampaaniate kohta ning teavet toodete ja kampaaniate kohta, nii praeguste kui tulevaste, mida pakub bränd, kuhu olete registreerunud, või turundusteavet brändi partnerite kohta, kui olete andnud nõusoleku selliste materjalide saamiseks;
 • pettuste vältimise ja riskijuhtimise tegevuste läbiviimiseks, sealhulgas teie kontole riskiprofiili või riskistaatuse määramiseks;
 • teie käitumise ja mustrite hindamiseks saidi kaudu, mida kasutatakse teie kohta üksikasjaliku kliendiprofiili koostamiseks erinevatel teemadel, sealhulgas, kuid mitte ainult:
 • Ettevõte võib koostada boonuskuritarvitajate registri ning sellel nimekirjal olevad isikud võidakse tulevastest kampaaniatest välja jätta või isegi blokeerida Ettevõtte teenuste kasutamisest. See hõlmab ka teiste pettusetüüpide ja petturliku käitumise analüüsi.
 • Samuti jälgime ja monitoorime teie tehinguid ja käitumist vastutustundliku mängimise põhjustel, tagades, et teie suhtlus meiega oleks lõbu ja meelelahutuslikul eesmärgil ning ei muutuks teile ohtlikuks. Võime määrata teie kontole Vastutustundliku Mängimise skoori kogutud teabe ja vastutustundliku mängimise küsimustiku põhjal, mida võidakse teile aeg-ajalt täita anda. Meie hinnangu tulemusena võite olla märgistatud kui 'Probleemne Mängur' või olla haavatav hasartmängusõltuvuse riskide suhtes.
 • Osana meie kohustusest rahapesu ja terrorismi rahastamise vältimiseks võime analüüsida ka teie isikuandmeid ja võrrelda neid kolmandate osapoolte andmeallikatega, koostada teie kohta AML profiili ja määrata teie kontole riski skoori vastavalt teie antud teabele ja meie kogutud andmetele. Samuti peame registrit kõigist kõrge riskiga klientidest rahapesu tõkestamise vaatenurgast.
  Pange tähele, et nendel eesmärkidel kasutame osaliselt profiilianalüüsi, mille lõplik otsus tehakse inimeste poolt, kuid profiilianalüüsi loogikat ja teavet selle kohta ei saa avalikustada, kuna see võimaldaks klientidel neid kontrollimehhanisme, mis on suunatud meie äri kaitsmisele ja juriidiliste kohustuste täitmisele, kõrvale hoida.
 • meie saidi täiustamiseks, et tagada sisu esitlemine teile ja teie arvutile kõige tõhusamal viisil;
 • et võimaldada teil osaleda meie teenuse interaktiivsetes funktsioonides, kui te seda soovite;
 • osana meie püüdlustest hoida meie sait turvaline ja kaitstud;
 • reklaami tõhususe mõõtmiseks või mõistmiseks, mida me teile ja teistele edastame, ja teile asjakohaste kampaaniate edastamiseks;
 • et teha teile ettepanekuid ja soovitusi meie toodete kohta.
 • Samuti võime koguda, kasutada ja jagada koondandmeid, nagu statistilisi või demograafilisi andmeid, mis tahes eesmärgil. Koondandmed võib olla tuletatud teie isikuandmetest, kuid seaduse järgi ei peeta seda isikuandmeteks, kuna see teave ei avalda otseselt ega kaudselt teie identiteeti. Näiteks võime koondada teie Kasutusandmed, et arvutada kindla veebisaidi funktsiooni kasutavate kasutajate protsenti. Kui aga kombineerime või ühendame koondandmed teie isikuandmetega nii, et see võib teid otseselt või kaudselt tuvastada, käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena, mida kasutatakse vastavalt käesolevale privaatsusteatele.

Teave, mida saame muudest allikatest:

Kombineerime selle teabe andmetega, mida te meile annate, ja teabega, mida me teie kohta kogume. Kasutame seda teavet ja kombineeritud andmeid ülaltoodud eesmärkidel (sõltuvalt saadud teabe tüübist). Muude allikate hulka kuuluvad kolmanda osapoole teenusepakkujad vanuse kontrollimise tööriistade, isikusamasuse või aadressi kontrollimise teenuste, reguleerijate või üksuste, kes peavad probleemsete mängijate keskandmebaase, PEP- ja sanktsioonide otsingute teenusepakkujate ning muude sarnaste teenusepakkujate, kellega me võime aeg-ajalt lepinguid sõlmida. Samuti võime saada teavet teie kohta, mis on kogutud teistelt Grupi hallatavatelt saitidelt, mis aitab meil pakkuda teile paremat teenust või hoida meie teenustest eemal boonuse väärkasutajad ja probleemsed mängijad.

Isikuandmete töötlemise Õiguslik alus

Allpool oleme tabeli vormingus esitanud kirjelduse kõigist viisidest, kuidas plaanime kasutada teie isikuandmeid ja millistele õiguslikele alustele me seda tehes tugineme. Oleme ka tuvastanud, millised on meie õigustatud huvid, kui see on asjakohane. Seoses isikuandmete töötlemisega õigusliku kohustuse alusel viitame Euroopa Parlamendi ja nõukogu rahapesuvastase direktiivi (EL) 2015/849 sätetele ja Eesti Hasartmänguseadusele.

Kogutavad andmed Kuidas me teie andmeid kogume? Kogumise eesmärk Andmete töötlemise õiguslik alus
Identifitseerimisandmed – see hõlmab täisnime, e-posti, valitud kasutajanime, sünnikuupäeva, sugu Taotletakse registreerimisel (1) Kliendi tuvastamine ja unikaalse kliendiprofiili loomine
(2) Kliendi kontrollimine rahapesu tõkestamise ("AML") eesmärgil
(3) Kliendi tuvastamine kontakti loomisel
(1) Lepingutäitmine
(2) Õiguslik kohustus
(3) Lepingutäitmine
Kontaktandmed – see hõlmab e-posti aadressi, koduaadressi, mobiiltelefoni numbrit, skype või muid suhtlusvahendeid Taotletakse registreerimisel ja/või KYC protseduuri käigus (1) Kliendi tuvastamine ja unikaalse kliendiprofiili loomine
(2) Kliendiga kontakteerumine tugiteenuse eesmärgil
(3) Brändi turundusmaterjalide levitamine
(4) Teiste grupi brändide turundusmaterjalide levitamine
(5) Mängija identiteedi kontrollimine
(1) Lepingutäitmine
(2) Lepingutäitmine
(3) Nõusolek
(4) Nõusolek
(5) Õiguslik kohustus
Kinnitamiseks vajalikud andmed – see hõlmab teie isikut tõendavaid dokumente, aadressi tõendit ning vajadusel rahastamisallikate ja varade päritolu. Tuleb üles laadida mängijaprofiilile taotluse korral; võib nõuda kas veebisaidi hüpikakna või e-posti kaudu. (1) Mängija identiteedi kontrollimine
(2) Vajalik meie AML seadusele vastavuse tagamiseks
(1) Õiguslik kohustus
(2) Õiguslik kohustus
Finantsandmed – see hõlmab finantsandmeid, mis on seotud teie valitud sissemakse- ja väljamaksemeetoditega, seega teie pangaandmeid, maksekaardi andmeid või kõiki asjakohaseid andmeid valitud maksemeetodite kohta. Kogutakse sissemakse või väljamakse tegemisel mängijakontolt. Võib ka koguda kui meil on päringuid e-posti / vestluse / kõnede kaudu (1) Vajalik teenuse osutamiseks (st. raha sissemakse tegemiseks mängijakontole)
(2) Vajalik Know-Your-Customer ("KYC") kontrollideks (rahastamisallikas)
(3) Vajalik küberkuritegevuse kontrollideks
(4) Kinnise ringluse poliitika tagamiseks
(1) Lepingutäitmine
(2) Õiguslik kohustus
(3) Legitiimne huvi
(4) Õiguslik kohustus
Tehinguandmed – see hõlmab teile tehtud ja teie poolt tehtud maksete üksikasju; Automaatselt genereeritud, kui tehakse sissemakseid ja väljamakseid (1) Vajalik teenuse osutamiseks
(2) Vajalik vastavusele AML seaduse ja mängulitsentsi nõuetega
(3) Vajalik tegevuse jälgimiseks sotsiaalse vastutuse meetmete jaoks
(1) Lepingutäitmine
(2) Õiguslik kohustus
(3) Õiguslik kohustus
Mänguandmed – see hõlmab üksikasju mängude kohta, mida mängite meie veebisaidil (st. teie mängutegevus) Automaatselt genereeritud mängutegevusega (1) Vajalik teenuse osutamiseks
(2) Vajalik kaugmängu seadusele vastavuse tagamiseks
(1) Lepingutäitmine
(2) Õiguslik kohustus
Teiega suhtlemise andmed (e-posti, reaalajas vestluse, telefonikõnede kaudu) E-posti kirjavahetus ja reaalajas vestlus kontaktivõtul, telefonikõnesid võib salvestada arvestuse pidamise nõuete täitmiseks (1) Vajalik teenuse osutamiseks (kliendipäringute, vajalike küsimuste edastamise jaoks)
(2) Võib kasutada riskide haldamiseks, professionaalse nõu saamiseks või meie õiguslike nõuete esitamiseks ja kaitsmiseks, olgu kohtus või kohtuvälises menetluses
(1) Lepingutäitmine
(2) Legitiimne huvi
Profiiliandmed - Andmed teie mänguharjumuste ja eelistuste kohta Automaatselt genereeritud mängu ajal või küpsiste kasutamisega eelistuste logimiseks (1) Võib kasutada koondatud ja anonüümsel kujul teenuse parandamiseks
(2) Võib kasutada isikupärasema kasutajakogemuse pakkumiseks
(3) AML-i ja sotsiaalse vastutuse meetmete segmentimiseks
(4) Sihtotstarbeliseks turunduseks
(1) Legitiimne huvi. Andmed anonüümsel kujul ei ole enam isikuandmed.
(2) Nõusolek
(3) Õiguslik kohustus
(4) Nõusolek
Vastutustundliku mängimise andmed Enesehindamise test (1) Vastutustundliku mängimise profileerimine
(2) Mängutegevuse tuvastamine ja uurimine vastutustundliku mängimise eesmärkidel
(1) Õiguslik kohustus
(2) Legitiimne huvi
Tehnilised andmed – see võib hõlmata teie internetiprotokolli (IP) aadressi, sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi seadistust ja asukohta, operatsioonisüsteemi ja platvormi.
Kasutusandmed – hõlmavad andmeid selle kohta, kuidas te meie veebisaiti kasutate
Küpsiste andmed (1) Asukohaandmeid / IP kasutatakse, et tagada, et klient ei ole piiratud ega kõrge riskiga riigist
(2) Asukohaandmeid / IP-aadressi kasutatakse ka selleks, et tagada, et nad ei kasutaks proksisid või VPN-e, vältimaks boonuste kuritarvitamist või pettust taotluspettuse teel
(3) Kõiki teisi andmeid (sh asukoht ja IP) kasutatakse veebisaidi funktsionaalsuse parandamiseks, tehniliste probleemide lahendamiseks, erinevate platvormide jaoks rohkemate toodete loomiseks
(1) Õiguslik kohustus
(2) Legitiimne huvi
(3) Legitiimne huvi
Minu RTP andmed – võib hõlmata teie võidusagedust, keerutuste koguarvu, teie konto üldist RTP-d, teie RTP-d võrreldes mängude RTP-dega, suurimat võitu teatud mängudes ja selle võidu saavutamiseks tehtud panust Automaatselt genereeritud mängimisega Tagamaks, et meie teenuste RTP vastab kõigile asjakohastele nõuetele. Õiguslik kohustus
Küpsiste andmed – lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas ja millistel eesmärkidel me teie küpsiseid kogume, vaadake meie küpsiste poliitikat.

Andmete jagamine

Meie teenuse olemuse tõttu, selleks et töödelda teie andmeid nagu eespool selgitatud selles Privaatsuspoliitikas, võib meil olla vaja jagada teie isikuandmeid mitmete usaldusväärsete kolmandate osapooltega. Need kolmandad osapooled hõlmavad:

 • Grupi mis tahes liiget, kes vajab juurdepääsu teie isikuandmetele, et pakkuda teile soovitud teenuseid. Andmeid, mida me teie kohta saame ja kogume, võidakse jagada mis tahes Grupi liikmega ning selliseid andmeid võivad nad kasutada pettuste ja boonuste kuritarvitamise vältimiseks, rahapesu tõkestamiseks (AML) ja vastutustundliku mängimise eesmärkidel, täitmaks Grupi seaduslikke kohustusi ja õigustatud ärilisi huve;
 • Kõikidele Grupi liikmetele, et need grupiüksused saaksid teiega ühendust võtta oma toodete ja teenuste kohta teabe andmiseks, eeldusel, et olete andnud nõusoleku saada otseturundust muude Grupi hallatavate saitide kohta.
 • Ettevõtte töötajad, eriti Andmekaitseametnik, Rahapesu ametnik, Maksete ja Pettusevastased analüütikud, Klienditoe töötajad, Kliendi hoidmise meeskonna liikmed, VIP-mängijate juhid ning muud valitud töötajad, kellel on juurdepääs teie Isikuandmetele oma tööülesannete täitmiseks ja teile abi pakkumiseks ning soovitud teenuste pakkumiseks.
  Meie töötajad, kellel on juurdepääs mängija isikuandmetele või kes on seotud nende töötlemisega, on allkirjastanud konfidentsiaalsuslepingud (NDA), et austada mängijate andmete konfidentsiaalset laadi.
 • Mängupakkujad – mõnikord vajavad meie mängupakkujad juurdepääsu teatud andmeomadustele (näiteks kasutajanime ja IP-aadressile), et pakkuda meile mänge, mida te meie veebisaidil mängite. Nende privaatsusteatise kontrollimiseks külastage vastava mängupakkuja veebisaiti;
  Kui mängite NetEnti loodud kasiinomänge, kehtib ka NetEnti privaatsuspoliitika. Seda poliitikat saab vaadata siit.
 • Makseteenuste pakkujad ja seotud teenusepakkujad – samamoodi võime jagada osa teie isikuandmetest makseteenuste pakkujatega, keda kasutate meie veebisaidil maksete tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Nende privaatsusteatise kontrollimiseks külastage vastava makseteenuse pakkuja veebisaiti, mida olete kasutanud;
  Kui veebisait peab jagama andmeid oma maksetöötlejatega, et hõlbustada maksetehinguid vastavalt nende privaatsuspoliitikale. (Enamik pangakaarditehinguid töötleb Trustly, kelle privaatsuspoliitika kehtib selliste tehingute puhul. Tehinguid võib töödelda ka Bambora või Paysafe);
 • Turunduspartnerid - kui annate meile nõusoleku saata teile turundus- ja reklaammaterjale, võime jagada teie kontaktandmeid (näiteks e-posti aadress või postiaadress) meie turunduspartneritega, kes hoolitsevad kõigi meie turundusmaterjalide saatmise eest, sealhulgas reklaammailid, SMSid, otsepost ja mõnikord ka telefonikõned.
 • Valitsus- või reguleerivad asutused - võime vajadusel või seadusega lubatuna anda teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele, valitsus- või reguleerivatele organisatsioonidele, kohtutele või teistele avalik-õiguslikele asutustele. Võime selliste nõudmiste vastu vaielda, kui usume, et nõudmised on ebaproportsionaalsed, ebaselged või puudulikult volitatud, kuid me ei luba vaidlustada iga nõudmist;
 • Kliendikommunikatsiooni tarkvara – kasutame kolmanda osapoole tarkvara, et aidata meil teiega suhelda. See tarkvara võimaldab meil saata teile e-kirju ja vestelda teiega reaalajas, kui teil on küsimusi;
 • AML ja pettuse tuvastamise tööriistad, vanuse ja isikutuvastamise tööriistade tarnijad ja muud tarnijad, kes võivad üldiselt kontrollida kliendi tundmise (KYC) teavet – võime kasutada kolmanda osapoole tarkvara teatud AML ja pettustuvastuse kontrollimiseks, mis on vajalikud meie seaduslike kohustuste täitmiseks selles osas.
 • Lisaks eeltoodule võime avaldada isikuandmeid, kui omandame uusi ettevõtteid. Kui ettevõte läbib struktuurimuutusi, näiteks ühinemist, omandamist teise ettevõtte poolt või osalist omandamist, on tõenäoline, et meie klientide isikuandmed kaasatakse müüki või ülekandesse. Teavitame oma mängijaid e-posti teel enne sellise isikuandmete ülekande toimumist, järgides oma poliitikat.
 • Valitud kolmandad osapooled, kellega meil on andmetöötlusleping, mis tagab teie isikuandmete kaitse, sealhulgas:
 • meie juristid, nõustajad, konsultandid, keda võime aeg-ajalt kaasata riskide juhtimiseks, professionaalse nõu saamiseks või meie õiguskaitsenõuete esitamiseks ja kaitsmiseks, olgu see siis kohtus või kohtuvälises menetluses. See võib nõuda juurdepääsu isikuandmetele;
 • valitsusasutused, reguleerivad asutused, kes registreerivad probleemmängijaid või muul vastutustundliku mängimise eesmärgil.
 • mis tahes ettevõtte, valitsusasutuse, reguleeriva asutusega, mis peab registrit või andmebaasi, mille eesmärk on kuritegevuse, rahapesu või terrorismi ja proliferatsiooni rahastamise ennetamine.

Me tagame alati, et mis tahes kolmandal osapoolel, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele, on kohustus austada teie isikuandmete turvalisust ja töödelda neid alati seaduslikul viisil vastavalt meie Privaatsuspoliitikale ja rangetele tegevusjuhistele. Me ei luba ühelgi kolmandal osapoole teenusepakkujal kasutada teie isikuandmeid oma eesmärkidel. Selliste kolmandate osapoolte (tuntud ka kui „Andmetöötlejad”) töötlemine toimub ainult konkreetsetel eesmärkidel vastavalt meie juhistele kui Andmekontrollija ja meie nimel ning sellised kolmandad osapooled võivad kasutada teie isikuandmeid ainult ulatuses, milleks meil endil on õigus. Lisaks püüame kõikidel juhtudel tagada, et me ei jagaks rohkem andmeid, kui on vajalik teenusepakkujate poolt töötlemistegevuste läbiviimiseks vastavalt meie juhistele.

Isikuandmete edastamine väljaspool EEA

Meie või meie teenusepakkujate jaoks võib olla vajalik teie isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu (EL), Euroopa Vabakaubandusassotsiatsiooni (EFTA) piirkondi ja Euroopa Majanduspiirkonda (EEA), et pakkuda teile meie teenuseid või kaasata teenusepakkujaid ja andmetöötlejaid. Kuid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR) oleme kohustatud tagama teie isikuandmete kaitse nende edastamiste ajal.

See edastamine võib olla vajalik, et pakkuda teile meie teenuseid, näiteks:

a) Teie panuste ja maksetehingute töötlemine;
b) Teile meie veebisaidilt otsitavate mängu- ja muude abiteenuste pakkumine;
c) Vajalike kontrollide tuvastamine ja teostamine;

Teie isikuandmete kaitsmiseks kolmandatesse riikidesse edastamise ajal rakendame sobivaid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni standardseid lepingutingimusi andmekaitse jaoks. Me võtame ka kõik vajalikud meetmed tagamaks, et teie teavet ja andmeid töödeldakse turvaliselt ja vastavalt käesolevale Privaatsuspoliitikale ning kõikidele kehtivatele andmekaitse seadustele.

Kasutades meie teenuseid ja pääsedes meie veebisaidile, nõustute oma isikuandmete võimaliku edastamisega kolmandatesse riikidesse ja nende kaitsemeetmete rakendamisega. Kui teil on nende edastamiste kohta küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust.

h2>Andmete Säilitamine</h2>

Me säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik eesmärkide saavutamiseks, milleks need koguti. Sellisteks eesmärkideks võivad olla mistahes juriidiliste, raamatupidamis- või aruandlusnõuete täitmine.

Teie andmete säilitamisperioodi määramisel võtame arvesse mitmeid tegureid, nagu andmete kogumise ja töötlemise eesmärgid, meile kehtivad seadused ja/või regulatiivsed nõuded, isikuandmete olemus ja tundlikkus ning võimalikud riskid seoses andmete volitamata kasutamise või avalikustamisega.

Nagu on öeldud meie Reeglites ja Tingimustes, saavad nii teie kui ka kasiino otsustada teie Mängijakonto igal ajal sulgeda. Pärast teie konto sulgemist säilitame teie isikuandmeid seadusega ettenähtud aja jooksul. Neid andmeid kasutatakse ainult juhul, kui pädevad asutused vajavad neid finants- ja maksuarvestuse, pettuste, rahapesu või muu ebaseadusliku tegevuse uurimiseks.

Võime ka säilitada teie andmete anonüümseid derivaate, et parandada oma sisu ja turundussuhtlust, kus automatiseeritud otsuste tegemine ei ole seotud.

Te peate arvestama, et Euroopa Liidu litsentseeritud mängurežiimide rahapesuvastaste määruste tõttu oleme kohustatud säilitama mängijate isikuandmeid, mis on esitatud registreerimise ajal ja mis tahes andmeid, mis on edastatud Mängijakonto tegevusperioodi jooksul, vähemalt viis aastat pärast viimast mängijatehingut või konto sulgemist. Seetõttu ei saa kustutamistaotlusi enne selle perioodi möödumist rahuldada.

Teie Õigused

Andmekaitse seadus annab teile, kui andmesubjektile, teatud õigused teatud olukordades. Vastavalt seadusele on teil õigus:

 • Nõuda juurdepääsu oma isikuandmetele - See tähendab, et teil on õigus tasuta nõuda koopiat oma isikuandmetest, mida me teie kohta hoiame;
 • Nõuda oma isikuandmete parandamist – See tähendab, et kui mingid isikuandmed, mida me teie kohta hoiame, on puudulikud või valed, on teil õigus need lasta parandada. Pidage siiski meeles, et me võime vajada teie nõude toetamiseks tõendeid ja dokumentatsiooni (näiteks teie isikut tõendavad dokumendid või aadressi tõendavad dokumendid). Seda võib tagasi lükata meie seaduslike kohustuste tõttu;
 • Nõuda oma isikuandmete kustutamist - See tähendab, et võite nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui meil ei ole enam seaduslikku alust nende töötlemiseks või säilitamiseks. Pange tähele, et see õigus ei ole absoluutne – mis tähendab, et me ei saa teie nõudmist rahuldada, kui meil on seaduslik kohustus andmeid säilitada või kui andmete säilitamine on vajalik meie kaitseks õigusvaidluses;
 • Vaidlustada oma isikuandmete töötlemist, kui me tugineme oma õigustatud huvidele (või kolmanda osapoole omadele) teie andmete töötlemiseks ja tunnete, et meie andmete töötlemine sellisel viisil mõjutab teie põhiõigusi ja -vabadusi. Kuid mõnel juhul võime näidata, et meil on mõjuv õigustatud alus teie andmete töötlemiseks, mis võib teie õigusi ja vabadusi ületada. Võite esitada oma vastuväited oma isikuandmete töötlemise kohta, võttes ühendust meie andmekaitseametnikuga (DPO);
 • Nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist – Võite paluda meil oma isikuandmete töötlemine ajutiselt peatada ühes järgmistest olukordadest: (a) kui soovite, et me teeksime kindlaks andmete täpsuse, (b) kui meie andmete kasutamine on ebaseaduslik, kuid te ei soovi, et me need kustutaksime, (c) kui tahate, et me säilitaksime teie andmeid isegi siis, kui me neid enam ei vaja, et saaksite esitada, kasutada või kaitsta seaduslikke nõudeid, või (d) kui olete vaidlustanud oma andmete kasutamise, kuid peame kontrollima, kas meil on nende kasutamiseks ülekaalukaid õigustatud aluseid;
 • Nõuda oma isikuandmete edastamist (st andmete ülekantavus) – See tähendab, et võite paluda meil esitada teile teatud andmed, mida me teie kohta töötleme, et saaksite need teisele vastutavale töötlejale üle kanda. See õigus kehtib ainult andmetele, mis on saadud automatiseeritud vahendite kaudu, mille kasutamiseks olete algselt andnud nõusoleku, või kui me oleme kasutanud andmeid lepinguliste kohustuste täitmiseks teie suhtes;
 • Tagasi võtta oma nõusolek igal ajal, kui tugineme teie nõusolekule andmete töötlemiseks. Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta veebisaidi konto profiiliseadete kaudu;
 • Esitada kaebus järelevalveasutusele;
  Oma õiguste kasutamiseks, nagu eespool selgitatud, võime vajada teilt konkreetset teavet, et aidata meil teie isikut tuvastada. See on turvameede, et tagada, et oleme kindlad, et isikuandmeid avaldame tõesti teile.
  Teeme oma parima, et vastata kõigile õigustatud päringutele ühe kuu jooksul alates päringu esitamisest. Kui teie päring on eriti keeruline või kui olete teinud mitu päringut teatud aja jooksul, võib see meil veidi kauem aega võtta. Sellisel juhul teavitame teid sellest pikendusest.

Automatiseeritud Otsuste Tegemine

Meie ärisuhte loomisel ja teostamisel ei kasuta me üldiselt täielikult automatiseeritud otsuste tegemist. Kui me seda protseduuri üksikjuhtudel kasutame, teavitame teid sellest eraldi, kui see on seadusega nõutud.

Teie Andmete Turvalisus

Kinnitame, et isikuandmete kogumisel ja töötlemisel teie Mängija Konto haldamiseks oleme seotud rangete õiguslike sätetega isikuandmete kaitse kohta.

Seetõttu püüame kaitsta teie isikuandmeid ja austada teie privaatsust parimate äritavade, kohaldatavate määruste ja uusimate tehnoloogiate kohaselt. Oleme pühendunud turvaliste teenuste pakkumisele mängijatele ning võtame kõik mõistlikud ettevaatusabinõud, et tagada, et kõik teie meile edastatud andmed jääksid turvaliseks.

Oleme rakendanud asjakohased turvameetmed, et vältida teie isikuandmete juhuslikku kaotsiminekut, kasutamist või lubamatut juurdepääsu, muutmist või avalikustamist. Lisaks piirame juurdepääsu teie isikuandmetele ainult nendele töötajatele, esindajatele, töövõtjatele ja teistele kolmandatele isikutele, kellel on äriline vajadus neid teada.

Mängija Kontodele saab ligi ainult mängija unikaalse ID ja parooliga. Samuti võite määrata kaheastmelise autentimise (2FA), et pakkuda täiendavat kaitset teie konto volitamatu kasutamise eest. Te vastutate oma sisselogimisandmete konfidentsiaalsena hoidmise eest ja tagate, et neid ei pääseks ligi teine isik.

Mängukogemuse parendamiseks kasutame küpsiseid. Veebilehte kasutades nõustud meie Küpsiste tingimustega Küpsiste tingimustega