Rahapesuvastane poliitika

Sissejuhatus

  1. Eesti ettevõte Kingswin Online OÜ (registrinumber 11535738) (edaspidi KWO) korraldab Kingswin kaubamärgi all tegutseva veebisaidi www.kingswin.com (edaspidi Kingswin.com või veebisait) kaudu hasartmänge. 7. augustil 2012 väljastas Maksu- ja Tolliamet KWO-le tegevusloa nr HKT000017 to KWO, andes talle õiguse korraldada hasartmänge. 15. veebruaril 2013 väljastas Maksu- ja Tolliamet KWO-le tegevusloa nr HKL000255 to KWO, millega andis talle loa korraldada kaugmängimisel põhinevaid hasartmänge. Vastavalt Maksu- ja Tolliameti poolt KWO-le väljastatud litsentsi tingimustele on Kingswin.com kohustatud kehtestama asjakohased meetmed vältimaks oma süsteemide kasutamist rahapesuks, terrorismi rahastamiseks ja mis tahes muuks kriminaalseks tegevuseks. Sellest tulenevalt on Kingswin.com kohustatud järgima sellekohaseid Eesti õigusaktides ja ELi direktiivides sisalduvaid sätteid ning mis tahes pädevate asutuste poolt vastu võetud juhiseid.

Poliitika eesmärk

  1. Kingswin.com on täielikult kohustunud olla pidevalt valvas vältimaks rahapesu ja võitlemaks terrorismi rahastamise vastu, et viia miinimumini ja hoida kontrolli all sellised riskid nagu mainerisk, õigusrikkumise risk ja regulatsioonide mittetäitmise risk. Samuti on ta täielikult pühendunud oma sotsiaalsele kohusele ennetada tõsiseid kuritegusid ja mitte võimaldada oma süsteemide väärkasutamist selliste kuritegude toimepanekuks.

  2. Kingswin.com teeb kõik selleks, et hoida ennast kursis kõigi uusimate nii riikliku kui rahvusvahelise tasandi algatustega rahapesu ja terrorismi rahastamise ennetamise valdkonnas. Ettevõte on võtnud endale kohustuse kaitsta alati oma organisatsiooni ja selle tegevust ning kindlustada oma mainet rahapesu, terrorismi rahastamise ja muu kriminaalse tegevusega kaasnevate ohtude vastu.

Kohustused

Selleks et täita rahapesu tõkestamise seadust ning selleteemalisi määrusi ja juhiseid, kohustub Kingswin.com tegema vähemalt järgmist:

• nimetada üks oma juhtkonna liikmetest spetsiaalselt rahapesust teatamise eest vastutavaks isikuks, kelle vastutuse alla jäävad kõik asjakohased seadustest, määrustest ja juhistest tulenevad kohustused;

• astuda mõistlikke samme selle nimel, et tuvastada iga isik, kellele ta kavatseb oma teenust pakkuda. Selleks on veebikeskkonna kasutamise üldtingimustes ette nähtud mängijate registreerimise protsess, mis nõuab põhjalikku mängija taustakontrolli, mis tuleb enne kasutajakonto avamist läbi viia;

• pidada alati ja igal ajal kõigist registreeritud mängijatest turvalist internetinimekirja;

• säilitada kõik isikut tõendavad ja tehingudokumendid, nagu on sätestatud seadustes, määrustes ja juhistes;

• pakkuda kõigile asjaomastele töötajatele nii alg- kui jooksvat koolitust, et nad oleksid teadlikud nii oma isiklikest kohustustest kui ka menetlustest seoses mängijate isikute tuvastamise, mängijate tegevuse jälgimise, dokumentide säilitamise ja mis tahes ebatavalisest/kahtlasest tegevusest teatamisega;

• tagada, et see poliitika töötataks välja ja seda hoitaks vastavuses muutuvate seadustest ja määrustest tulenevate kohustuste ning asjaomastelt riigiasutustelt saadud nõuannetega;

• kontrollida erilise tähelepanuga ja sel määral, kui see on vähegi võimalik, mis tahes keerukate või suurte tehingute tausta ja eesmärki ning selliste tehingute tausta ja eesmärki, mis on oma olemusest tingitult eriti suure tõenäosusega seotud rahapesuga või terrorismi rahastamisega;

• teatada mis tahes rahapesu või terrorismi rahastamise kahtlusest või teadaolevast rahapesust või terrorismi rahastamisest asjaomasele kohalikule ametiasutusele ning vajaduse korral seaduse alusel Eesti Politsei- ja Piirivalveameti allüksusena loodud rahapesu andmebüroole, mis vastutab andmete kogumise, võrdlemise, töötlemise, analüüsi ja levitamise eest, eesmärgiga ennetada rahapesu ning võidelda terrorismi rahastamise vastu;

• teha koostööd kõigi asjaomaste haldus-, korrakaitse- ja kohtuasutustega nende püüdluses ennetada ja tuvastada mis tahes kriminaalne tegevus.

Lisaks kohustub Kingswin.com tegema järgmist:

• mitte lubada avada anonüümseid kontosid ega fiktiivsete nimedega kontosid, mille puhul tegelik kasusaav omanik pole teada;

• mitte võtta mängijatelt vastu sularaha. Raha võib mängijatelt vastu võtta üksnes järgnevatel meetoditel: krediitkaardid, deebetkaardid, elektroonilised rahaülekanded, võrgu kaudu edastatavad tšekid ja mis tahes muud meetodid;

• mitte registreerida mängijaid, kes on alla kahekümne ühe (21) aasta vanad;

• registreerida iga teatava isiku nimele ainult üks konto ‒ mitme konto avamine on rangelt keelatud;

• võimaluse korral kanda võidumaksed või tagasimaksed mängijatele üle sama teed pidi, kustkaudu raha algselt laekus;

• mitte aktsepteerida panuseid enne, kui mängija nimele on avatud kasutajakonto ning kontol on piisavalt raha panuse summa katmiseks;

• mitte aktsepteerida panuseid enne, kui panuse summa katmiseks vajalikud vahendid on üle kantud heakskiidetud viisil;

• mitte aktsepteerida mängijaid, kes elavad halva mainega jurisdiktsioonis või mängivad sellises jurisdiktsioonis viibides;

• mitte teostada väljamakset kasutajakontolt mängijale suuremas summas kui kaks tuhat eurot (2000 EUR) enne, kui mängija isik, vanus ja elukoht pole kontrollitud;

• vajaduse korral kontrollida mängija maksevõimet kolmandatelt isikutelt, kes on varem esitanud antud mängija kohta mingit teavet;

• kui selgub, et inimene on esitanud põhjaliku taustakontrolli dokumentide esitamisel väärinfot, siis seda inimest mitte registreerida. Juhul kui selline inimene on juba registreeritud, tühistab Kingswin.com kohe selle inimese registreeringu enda juures mängijana.

Mängukogemuse parendamiseks kasutame küpsiseid. Veebilehte kasutades nõustud meie Küpsiste tingimustega Küpsiste tingimustega